آرمان تحقق شهر بدون مانع

لیست کتب منتشره به ترتیب سال نشر در زمینه مناسب سازی

لیست کتب منتشره به ترتیب سال نشر


سال نشر

نام کتاب

نام نویسنده

مترجم

ناشر

1359

بررسی موانع معماری

منصور برجیان

--

کلیه برنامه ریزی معلولین جسمی

1361

خدمات شهری و معماری برای معلولین

علی مرادی

--

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

1362

چگونگی تجهیز محیط مسکونی معلولین

مهری کشاورز

--

دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی

1362

گزارش سمینار نقش توانبخشی در بررسی و رفع موانع معماری و بازسازی مناطق جنگ زده

دفتر پژوهش فنی

--

دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی

1363

طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت « با صندلی چرخدار»

دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

--

سازمان برنامه و بودجه

1366

طراحی گذرگاههای مناسب برای معلولین جسمی

فروزش روشن بین

جانسون بی.ام

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1367

آئین کاربرد اصول اساسی طراحی فضا برای معلولین جسمی-حرکتی

--

--

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1367

فضای شهر و معلولین

گیسو و قائم

--

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1368

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی-حرکتی

--

--

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1368

نمونه هایی هستند از مناسب سازی محیط شهری برای معلولین

--

رسول میرهادی

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1369

ساختمانهای عمومی و معلولین

گیسو قائم

--

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1370

معلولین و پارک

حسنعلی لقایی- مهین مظاهری- سیما پایدار

--

سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

1371

مسکن و معلولین

گیسو قائم

--

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1371

ساختمانهای آموزشی و معلولین

 

--

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1373

راهنمای مناسب سازی بناها و فضای شهری برای معلولین

 

مهدی بابائی اهری

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران