X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آرمان تحقق شهر بدون مانع

معرفی کتاب مناسب سازی

این کتاب مجموعه دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات جهت ساختمانها و اماکن عمومی و تجاری برای افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی به منظور استفاده و دستیابی به استقلال فردی و تامین حقوق اجتماعی آنان تهیه و تنظیم گردیده است.
این قوانین بایستی در زمان طرح، ساخت و ساز، و تغییرات ساختمانی در چهارچوب قوانین مصوبه نمایندگی فدرال و تحت نظارت قانون سال 1990 امریکا در خصوص افراد دارای معلولیت بکار برده شود.
مشخصات فنی2-4 تا 35-4، این راهنما، مشابه موارد قانونی آن در انستیتو استاندارد ملی امریکا می باشند بجز مواردیکه با خطوط ایتالیک (کج) مشخص شده اند.
به هر صورت قسمتهای1-1-4 تا 7-1-4 و قسمتهای5 تا10 با مقررات ANSI A117-1 کاملاً متفاوت است و با خطوط استاندارد و عادی چاپ شده اند.
تصاویر و متن مقررات ANSI A117-1با مجوز از انستیتو استاندارد ملی امریکا مجدداً چاپ شده است.
نسخ قوانین استاندارد را می توانید ترجمه فارسی آنرا در سایت www.IDA-IRAN.IR (IRANIAN WITH DISABILITIES ACT.)
و یا از انجمن علمی فرهنگی، هنری معلولین ایران تهیه نمائید