آرمان تحقق شهر بدون مانع

قطنامه اولین همایش منطقه ای طراحی ومناسب سازی محیط و مبلمان شهری

بسمه تعالی

ما نمی توانیم آرام و معمولی حرکت کنیم ،بلکه باید با تلاش مضاعت ،جدی ترو با نهایت شتاب اما حساب شده ، منظم ومنضبط به جلو برویم ودر عرصه داخلی وهمچنین عرصه پیچیده بین المللی از تمام ظرفیت ها برای دست یابی به پیشرفت های بزرگ استفاده کنیم .  

(از بیانات مقام معظم رهبری به مناسب حلول سال 1387)

    با توکل به خداوند سبحان و استعانت از الطاف حضرت ولی عصر (عج) ودرراستای اهتمام در تحقق شکوفایی ونوآوری در عرصه های مختلف وجامه عمل به فرمایشات ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور مبنی بر راه اندازی نهضت مناسب سازی :اولین همایش منطقه ای مناسب سازی در تاریخ 24/ 9/ 87 با همکاری معاونت محترم عمرانی (استانداری ،ادارکل بنیاد شهید وامور ایثار گران استان وباحضور استاندار محترم ،معاونین توانبخشی ،منطقه چهار بهزیستی ،معاونین عمرانی بنیادشهید وامور شهید در منطقه چهار ،فرماندارن ،شهرداران ،روسای شورای شهر ،روسای بهزیستی وبنیاد شهید شهرستانهای هفت گانه ،طراحان وناظران استانی نظام مهندسی ،اتحادیه انبوه سازان وپیمان کاران وسایر کارشناسان مرتبط دراستان ایلام برگزار ومطالب ذیل به عنوان مصوبات ،به تایید شرکت کنند گان محترم در همایش  رسید .

1-   استفاده از بسیج عمومی وتجمیع فعالیت های دستگاههادر راستای آگاهسازی ،اطلاع رسانی عمومی ومناسب سازی جامعه نسبت به مناسب سازی وطراحی فضاهای شهری جهت استفاده معلولین وجانبازان عزیز .

2-   تدوین الگوی منطقه ای هماهنگ ومنسجم در چهارچوب قوانین ومقررات درخصوص ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین وآیین نامه اجرایی آن جهت پیگیری امر مناسب سازی .

3-   برگزاری منظم و مداوم جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی با حضور فعال مدیران دستگاهای دولتی وفعال سازی کمیته های فنی درکلیه استانهای منطقه 4 وشهرستانهای تابعه

4-   استفاده از قابلیت ها و توانمند های صدا وسیمادر خصوص تغییر نگرش جامعه وتوسعه مناسب سازی

5-   برگزاری دوره های آموزشی وتوجیهی مناسب سازی جهت مدیران ،برنامه ریزان ،کارشناسان و مجریان امر مناسب سازی

6-   طراحی وتدوین برنامه زمانبندی برای اجرای طرحهای ساخته شده در گذشته جهت انطباق با حضور مناسب سازی وارائه گزارش از وضعیت تغییر ات صورت گرفته به صورت سه ماهه

7-   اعمال کلیه شاخص های مناسب سازی در فضای ها و طرحهای در حال ساخت و پیش بینی شده و نظارت و پیگیری بر نحوه اجرا استانداردهای فوق

8-   توجه به تشکیل وحمایت از سازمانها ی مردم نهاد درراستای راه اندازی نهضت مناسب سازی 

9-   پیگیری دقیق و نظارت بر حسن اجرای ماده 2قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین

10-   بهره گیری کامل از منابع ،امکانات و مقررات موجود درجهت دستیابی به اهداف مناسب سازی 

               تعامل و ارتباط دستگاهها و استانهای منطقه واستفاده ازتجربه های موفق به  منظور فراگیر نمودن مناسب سازی

.آذر ماه 87