آرمان تحقق شهر بدون مانع

اولین همایش منقطه ای مناسب سازی محیط ویزه معلولین و جانبازان در

اولین همایش منقطه ای مناسب سازی محیط ویزه معلولین و جانبازان در ایلام برگزار میشود. 

این همایش با تلاش دفتر مناسب سازی سازمان بهزیستی و مشارکت معاونت عمرانی استانداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف: 

1-ایجاد تغییر نگرش در مسئولین اجرایی نسبت به جایگاه معلولین 

2-آگاهسازی مسئولین نسبت به قوانین و مقررات مناسب سازی 

3- آموزش کارشناسان و دست اندرکاران  

4- بازآموزی مهندسین طراح و ناظر نظام مهندسی 

در 24آذرماه با حضور: 

معاونین وکارشناسان توانبخشی - معاونین عمرانی بنیاد شهیدمنطقه 

فرمانداران.شهرداران.روسای شورای شهرهای استان 

روسای ادارات بهزیستی.بنیادشهیدو کارشناسان استان 

مهندسین ناظر و طراح نظام مهندسی  

هیت مدیره انجمنهای پیمانکاران و انبوه سازان 

در هتل زاگرس شهر ایلام برگزار خواهد شد.