آرمان تحقق شهر بدون مانع

طراحی و مناسب سازی مبلمان شهریامیرحسین امینی کارشناسی ارشد معماری
امیر سمیاری کارشناسی ارشد معماری منظر
چکیده
در یک قرن اخیر با رشد روز افزون شهر نشینی و با توجه به پیامدهایی که صنعت و
مدرنیزاسیون در زندگی شهری به همراه داشته اس ت . شاهد از بین رفتن ب س یاری از فضاهای ارزشمند
شهری و شکل گیری شتاب زده و نسنجیده فضاهایی عمومی کنونی در شهرها و در پی آن حضور پدیده
حومه نشینی بوده ایم . باید اذعان کرد که در این دوره از زمان نسبت به سایر مقاطع تاریخی، توجه و
سرمایه گذاری کمتری برای اعتلای کیفیت های محیطی در فض ا ی بازشهرها صورت پذیرفته اس ت . کمبود
و گاه فقدان مکانهایی ارزشمند طراحی شده و معماری ساخت در فضاهای شهری، نیازمند توجه به این
مهم است و لزوم برنام ه ریزی وطراحی به منظور بهبود معیارهای کیفی زندگی در عرصه شهری را مطرح
می سازد . فضای شهری در شهرهای امروزی فقط ب ه مسیر عبور و مرور تبدیل شده اند و کمتر در ابعاد
باشند و ( Place) اجتماعی پاسخگو به نیازهای انسان امروز ی اند و در این میان فضاهایی که مکان
باعث ارضای خاطر انسان شوند حذف شد ه اند بدون شک با توجه به نقش مهمی که فضاهای عمومی و
شهری در جامعه انسانی بازی می کنن د و با توجه به کارکرد مطلوبی که فضاهای مذکور در تامین سلامت
همگانی و رفاه اجتماعی و پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی دارند . تجدید و احیای فضاهای ارزشمند
شهری و خلق فضای مطلوب، پاسخگو به نیازهای شهروندی و همسایگی لزوم خلق مکانی را مطرح
م یسازند که در آن افراد در تعامل با یکدیگر و جامعه قرار می گیرند تا به تثبیت جایگاه اجتماعی خود
بپردازند. جایی که فرهنگ ها نمود می یابند و افراد علاوه بر برخورداری از خلوت مطلوب، احساس قوی
از حس و تجربه اجتماعی دارن د . به یاد ماندنی بودن، سر زندگی و منحصر به فرد بودن همگی موضوعات ی
در منظر شهری موثرند و در نهایت فرد با این حس از محیط، به آن « حس مکان » هستند که در القای
احساس تعلق پیدا می کن د . این مقاله سعی در ارائه راهکارهایی در مناسب سازی منظر شهر با رویکردی
در طراحی مبلمان شهری دارد به عنوان کیفیتی معمارانه و خلاق که می تواند در غ نای هویت مکان در
شهر و ارائه خدمات و ایجاد آرامش و آسایش شهروندان موثر باشد و به بررسی خصوصیات مطلوب
٢
مبلمان شهری در طراحی بهینه فضاهای عمومی و ارائه نکات و راهکارهای موثر در طراحی آن
م یپردازند.
کلید واژگان : مبلمان شهری – طراحی بهینه – منظر فرهنگی – هویت مکان – سیمای شهر