آرمان تحقق شهر بدون مانع

دومین جلسه کمیته مناسب سازی شهر ایلام

صورتجلسه

با نام و یاد خداوند متعال                                                     

          پیرو دعوتنامه شماره 12313/13 مورخ 3/6/87  دبیرخانه کمیته مناسب سازی استان ایلام ( سازمان بهزیستی ) جلسه در روز دو شنبه 25/6/87 با حضور کارشناسان سازمانها و انجمن های غیر دولتی راس ساعت 30/10 صبح برگزار گردید .

       در ابتدا سرکار خانم نادری معاونت محترم توانبخشی ضمن عرض خیر مقدم و قدر دانی از اعضای محترم به لحاظ پیگیری و تحقق مصوبات جلسه قبل ، بر تدوین برنامه مدون جهت پیشبرد اهداف کارگروه تأکید داشتند .

       درادامه با قرائت مصوبات جلسه قبل توسط دبیر جلسه ضمن بحث و تبادل نظر مصوبات ذیل به تصویب حاضرین رسید ./هـ

ردیف

موضوع مصوب شده

مسئول پیگیری

زمان پیگیری

1

انجام بازدید اماکن دولتی و عمومی اولویت بندی شده بصورت هفتگی با حضور اعضاء کار گروه راس ساعت 10 الی 12 طبق برنامه پیوست

سازمان بهزیستی

سه شنبه هر هفته

2

تأمین وسیله نقلیه جهت عزیمت گروه به اماکن دولتی و عمومی سطح شهر

سازمان بهزیستی

سه شنبه هر هفته

3

تعیین زمان جلسه فصلی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان

سازمان بهزیستی

در زمان لازم

4

تشکیل دبیرخانه برگزاری همایش علمی کاربردی مناسب سازی استان با حضور اعضاء محترم کمیته مناسب سازی در سازمان بهزیستی

سازمان بهزیستی

در اسرع وقت

5

پیش بینی هزینه های اجرایی همایش علمی کاربردی با محوریت گروههای ذیل جهت ارائه به ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز

فرمانداران و کارشناسان مربوطه 14 نفر- شهر داران و کارشناسان مربوطه 38 نفر روسای شورای شهر 19 نفر روسای ادارات بهزیستی و کارشناسان مربوطه 14 نفر مدیران و کارشناسان عضو کمیته مناسب سازی استان 16 نفر مهندسین طراح و ناظر نظام  مهندسی 25 نفر اتحادیه انبوه سازان و پیمانکاران و شرکتهای مشاور5 نفر کارشناسان مناسب سازی بهزیستی منطقه 6 نفر

سازمان بهزیستی

در اسرع وقت