X
تبلیغات
زولا

آرمان تحقق شهر بدون مانع

ضوابط مهد کودک سازی در ایران

 
تهران _ 16 مهر 1384
پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری:

شورای عالی معماری و شهرسازی سال گذشته ضوابطی را برای طراحی مهد کودک به تصویب رساند. ضوابطی که به نظر نمی رسد تا کنون اجرا شده باشد. متن این مصوبه که در آن تاکید شده ، باید توسط تمام مهد کودک ها اجرا شود ، به این شرح است:
"اجرای مصوبه حاضر و پیوست آن در تمام طرح های آتی و در دست تهیه انواع مهد کودک اعم از دولتی ، خصوصی و خود کفا از این تاریخ ( 14/2/1383) در سرار کشور الزامی بوده و تمام مراجع مسوول تهیه ، بررسی و تصویب و اجرای طرح های مهد کودک موظفند در مراحل مختلف تصویب ، صدور پروانه ونظارت بر اجراضوابط مذکور را رعایت کنند.
1_ رعایت ضوابط بند 1_5_1 مجموعه پیوست مربوط به انتخاب مکان مناسب برای استقرار مهد کودک در تهیه طرح های آتی و در دست تهیه شهرسازی ، شهرک سازی و مجتمع های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از این که توسط دستگاه های دولتی و وابسته به دولتو شهرداری ها ویا بخش خصوصی تهیه شود الزامی بوده و تمام مراجع مسوول تهیه ، بررسی و تصویب واجرای طرح های توسعه شهری ، شهرک سازی و مجتمع های ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت بر اجرا ضوابط مذکور را رعایت کنند. موارد مندرج در بند 2_5_ 1 اختیاری بوده ولی بر حسب تشخیص کمیسیونی متشکل از نمایندگان سلزمان بهزیستی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی کشور الزامی می شود.
2_ اعمال ضوابط بند 2_1 مجموعه پیوست مربوط به طراحی فضاهای داخلی مهد کودک شامل : بخش اداری ، بخش های کودکان ( بخش شیرخوار ، بخش نوپا ، بخش نوباوه ) . فضاهای مشترک و فضاهای خدماتی و تاسیساتی ، در تمام طرح های آتی و در دست تهیه انواع مهد کودک اعم از دولتی ، خصوصی و خودکفا در سراسر کشور اعم از آن که توسط دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها ویا توسط بخش خصوصی تهیه شوند، الزامی بوده و تمام مراجع مسوول تهیه ، بررسی و تصویب و اجرای طرح های مهد کودک موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت بر اجرا ، ضوابط مذکور را رعایت کنند.
3_ اعمال ضوابط بند 2_2_1 و 2_2_2 مجموعه پیوست مربوط به تجهیزات فضاهای مختلف مهد کودک الزامی بوده و تمام مراجع مسوول موظفند بر اجرای آنها نظارت داشته باشند. موارد مندرج در بند 2_2_3 اختیاری بوده ولی بر حسب تشخیص سازمان بهزیستی الزامی می شود.
4_رعایت ضوابط بند 1_3 و 2_3 و 3_3 مربوط به طراحی فضای باز و زمین بازی مهد کودک در تمام طرح های آتی و در دست تهیه انواع مهد کودک اعم از دولتی خصوصی و خود کفا در سراسر کشور الزامی بوده و تمام مراجع مسوول تهیه ، بررسی و تصویب و اجرای طرح های مهد کودک موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت بر اجرا ، ضوابط مذکور را رعایت کنند. موارد مندرج در بند 4_3 مربوط به زمین بازی اختیاری بوده ول یبر حسب تشخیص سازمان بهزیستی الزامی است.
5_ برای مناسب سازی ساختمان های موجود برای کاربری مهد کودک ، تنها عدول از ضوابط در برخی از موارد مطابق مندرجات بند 1_4 مربوط به مناسب سازی فضاهای داخلی بند2_4 مربوط به ضوابط مناسب سازی فضای باز و محوطه مجاز است و در سایر موارد رعایت ضوابط مجموعه پیوست مطابق مندرجات فوق الزامی است.
6_وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر هر5 سال یک بار با جلب نظر کمیسیون موضوع بند 1 این مصوبه ، ضوابط مربوط بازنگری و تطبیق با شرایط و امکانات جدید قرار داده و برای تصویب به شورای شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد کند.
7_ پیشنهاد می شود سازمان بهزیستی دوره ای آموزشی به منظور تاکید بر ضرورت استفاده از ضوابط طراحی معماری مهد کودک برای طراحی و احداث ساختمان های موجود بر گزار کند.
8_ پیشنهاد می شود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه های خود ضرورت طراحی فضای متناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان و اهمیت آن را مطرح کند.
در پیوست این مصوبه به نکاتی اشاره شده که رعایت اغلب آنها اختیاری است.
گو این که نکات پیوست نیز اغلب اصول بسیار بدیهی ساختمان سازی است. با این حال به نظر می رسد، مهد کودک های ما تا رعایت مسایل اورگونومیک فاصله بسیاری دارند.